FORLØB MIN FARMORS FADERSKABSSAG 1895.

Den 24. maj l895 retter min Farmor henvendelse til Studentersamfundets Retshjælp for ubemidlede og får udfyldt en fortrykt blanket , som sendes til , Amtmanden over Frederiksborg Amt, med følgende tekst:

Underskrevne ugifte tjenestepige Oline Kirstine Olsen, boende hos sin fader Gårdmand Jens Olsen i Tokkekøb pr. Lillerød , fødte d. 5. november l894 udenfor ægteskab et Drengebarn, der døbes, som vedlagte attest udviser , har fået navnet Martin Olsen.

I denne anledning tillader jeg mig at anmode om, at barnets fader, Handelsbetjent eller Handelsagent M. Poulsen, der i vedlagte brev har erkendt sig, at være fader til barnet og som bor hos sin fader Handelsagent Poulsen i Randers, må blive tilpligtet at betale mig et passende bidrag til barnets underhold.

Tokkekøb den 24 maj l895.         I Ærbødighed.
Underskrevet.                              Oline Kirstine Olsen.

Den 25 maj, sendes sagen til Randers Amt, med følgende tekst:

Med 2 stk. bilag Randers Amt, til behagelig foranstaltning, om det i sagen passerede imødeses, til meddelelse.

Den 28 maj, sender Randers Amt sagen til byfogeden, med følgende tekst:

Tilstilles tjenstligt Hr. Byfoged, til behagelig foranstaltning , i medfør af , Plakat l8 maj l825, underretning om hvad der passerer udbedes.

Den l4. juni, sagen tilbagesendes fra byfogeden til Randers Amt, med følgende tekst.

Tilbagesendes tjenstlig Randers Amt, med beretning om anmeldte Handelsagent M. Poulsen forgæves har været eftersøgt her i byen. Oplysninger om hans opholdsted vil formentlig kunne erholdes hos hans fader, Bogbindersvend Poulsen , der arbejder på Thorkilsens Salmebogsfabrik , Knabrostræde 12 stuen København. Samme dag sender Randers Amt sagen til , Frederiksborg Amt, med henvisning til foranstående påtegning.

Den l8 juni, sender Frederiksborg Amt sagen til Københavns Overpræsidium , med følgende tekst:

Tjenstlig Københavns Overpræsidium , til behagelig foranstaltning ,om det der i sagen passere udbedes meddelelser.

Den l9, juni, sender Københavns Overpræsidium sagen til , Københavns politi, med følgende tekst:

Handelsmand M. Poulsen, bedes eftersøgt af politiet, 2 bilag medfølger.

Den 23 juli, sender Københavns politi sagen retur til Københavns Overpræsidium, med følgende tekst:

Tilbagesendes med bilagene tjenstligt, med bemærkning, at pågældende, hvis fulde navn er. Hans Martin Valdemar Poulsen, bor i Ordrupsgade nr. 11, 3 sal.

Den 30 juli, afhøres Handelsbetjent, Hans Martin Valdemar Poulsen , af Københavns Overpræsidium , med følgende tekst:

Indklagede mødte og vedgik Paterniteten (faderskabet) til det af klagerinden den 5. November l894 fødte barn, til hvis underhold han intet har betalt, på grund af, at han ved henvendelse til moderen intet svar har fået fra hende. Han er agent for en Sukkervarefabrikant, men kan for tiden kun regnes en fortjeneste af en halv snes kroner om ugen. Oplæst og vedgået M. Poulsen.

Samme dag, Spørgeskema:

1. Ugift
2. Handelsagent
3. født d. 5. februar, l871
4. Forældre: Bogbinder Edward Christian Valdemar Poulsen og hustru ,Ane M. F. Poulsen, Randers.
5. Fødested og kirke: Randers, St. Mortens.
6. Trosbekendelse: Folkekirken.
7. Opholdt sig efter det fyldte l8 år: Randers og i København siden juni l893.
8. Bopæl i det sidste år.: Torenskjoldsgade l3, 4 sal og Ordrupsgade 11, 3 sal.

Den 2. august, sendes sagen til Frederiksborg Amt, som følger:

Tilstilles tjenstligt Frederiksborg Amt, under henvisning til indklagedes erklæring i medfølgende udskrift af Overpræsidentens forhandlingsprotokol for Alimentationssager, samt med anmodning om, at der må gives barnemoderen lejlighed til at besvare de fremsatte spørgsmål i medfølgende afhøringsblanket, der derefter forventes tilbagesendt, tillige med sagens bilag.

Den 4. august, sagen sendes til Hørsholm Politi med bilag og spørgeskema.

Den 9. august, afhøres Oline Kirstine Olsen , af Hørsholm politi, på gården i Tokkekøb,som følger.

1. Moderens beskæftigelse og fortjeneste:             Er for tiden hos sine forældre og får ingen løn.
2. Hvor og hos hvem barnet er i pleje:Barnet er hos moderen.
3. Den årlige plejeløn:Kr. l68.00
4. Hvormeget forlanger moderen:Kr. 84.00
5. Får moderen hjælp:Nej.
6. Har faderen bidraget til barnet:Nej.
7. Udgifter til barselsfærden:Kr. 50.oo
8. Hvormeget forlanger moderen:Kr. 25.00

Underskrevet Tokkekøb d. 9. august l895.Oline Kirstine Olsen
 M. Jørgensen
Politibetjent.

Den lo. august, Tilbagesendes sagen med ovennævnte afhøring, til Frederiksborg Amt.

Den 14. august, sender Frederiksborg Amt sagen med bilag samt afhøring, til Københavns Overpræsidium.

Den 19. august, sender Københavns Overpræsidium sagen til Hørsholm Politi, med anmodning om, at der afkræves barnemoderen specifikation af de påkrævede 50 kr. i barselsudgifter, idet opmærksomheden henledes på, at barnet er født på Den Kongelige Fødselsstiftelse,så at formodningen er for, at der ikke har været særlige udgifter ved barselfærden.

Den 24. august, Afhøring hos Hørsholm Politi:

RAPPORT:

Angående Oline Kirstine Olsen, udgifter ved barselfærd i København. I henhold til skrivelse fra Københavns Overpræsidium af 19, dennes betræffende Oline Kirstine Olsen, har undertegnede efter ordre indfundet sig hos Oline Olsen, der fortalte, at hun den 9 dag efter at havde født tillige med sit barn blev indlagt på Kommunehospitalet i ca. 14 dage og selv betalte opholdet her , for sig selv og barnet med ca. 20 kr. Da hun i anledning af sin ventede nedkomst måtte opholde sig i ca. 6 uger i København, havde hun en udgift for dette sit ophold af 30 kr. Hendes tilstand var således, at hun ikke kunde bestille noget og mener, at også denne udgift må regnes med til barselfærden- Og endelig måtte hun efter Professorens ordre på Kommunehospitalet forholde sig rolig eller i stilhed i ca. 3 uger hvilket koster hende 15 kr. , samt yderligere 1. eller 2. kr. til vognen som kørte hende ned til Fødselsstiftelsen, da hun skulle føde.

Underskrevet:        Politiet    M. Jørgensen.

Samme dag d. 24.august sender Hørsholm Politi sagen til Københavns Overpræsidium, med vedlagte rapport af d.d.

Den 4 september. blev der lavet resolution:

Almentations_Resolution

Handelsagent Hans Martin Valdemar Poulsen ,der angiver at være født d. 5/2-1871 i Randers og døbt St. Mortens Kirke samt efter det 18de år at havde opholdt sig i Randers og i København siden juni l893,hvorhos han har forklaret i det sidste år at havde boet i Thordenskjoldsgade 13, 4 sal og Ordrupsgade 11 ,3 sal,til- pligtes herved under Tvang af Udpantning samt i Uformuenhedstilfælde at afsoning med Fængsel på vand og brød, at udrede til det af Oline Kirstine Olsen uden for ægteskab den 5. novenber 1894 fødte barn,kaldet Martin Olsen, fra dets fødsel og foreløbig indtil det fylder 14 år.

Dette bidrag, som efter omstændighederne vil kunne forhøjes eller nedsættes, fastsættes indtil videre til 60 kr. årlig, som erlægges halvårsvis, for barselshjælp erlægges 25 kr.

KøbenhavnsOverpræsidium den 4. september 1895.

Den 7 september 1895, slutter sagen med, at Københavns Politi forkynder resolutionen for Poulsen således:

Hoslagte mig med Deres Høivelbårenheds behagelige skrivelse af 4 d. måned tilstillede Alimentations- Resolution skulde jeg herved tjenstligst tilbagesende, forsynet med påtegning om, at den er forkyndt for:

Handelsagent HANS MARTIN VALDEMAR POULSEN.

Sendes til Overpræsidenten i København, og sagen sluttes.

Poul Olsen d. 2o maj l996.